செவிடர்கள்

சில நேரங்களில்
செவிடர்களாகிறோம்
பிச்சைக்காரனின் குரல்.

Comments

Popular Posts