பூச்சிகள்

வெட்டுபட்ட இலைகளால்
வீடிழந்து நிற்கிறார்கள்
பூச்சிகள்.

Comments

Popular Posts