எங்கே என் காதலி?

எங்கே என் காதலி?
விழித்திரையை மூடியெழும்போது
முன்னே நிற்பவர்களின் ஒருத்தி
என் காதலியா?

விரல்கள் அழுத சில வார்த்தைகளில்
நிஜமாய் உதித்தவள்
என் காதலியா?

இருள் படர்ந்த விண்ணுக்குள்
இன்னும் புலப்படாத
தூரத்தில் நகைத்துக் கொண்டிருப்பவள்
என் காதலியா?

எங்கே என் காதலி?
உடல்களை விரும்பும்
உணர்வற்றவர்கள் மத்தியில்
உலவும் என்னையும்
தவறாய் நினைத்துக் கொண்டாளோ
என் காதலி?

சொற்களைப் பிடித்து
பாடல்கள் எழுதினேன்
உணர்வுகளைப் பிடித்து
கவிதைகள் எழுதினேன்
எவளைப் பிடித்து
வாழ்க்கை எழுத?

எங்கே என் காதலி?

- காதலின்றி வாடும் கவிஞன்.(:D)

Comments