கொன்றவர்கள் வென்றார்கள்...

அன்று
வென்றவர்களை
அநியாயமாக
கொன்றார்கள்
இன்று
கொன்றவர்கள்
அநியாயமாக
வென்றார்கள்...

Comments

Popular Posts