|

எனக்கென்று
ஒரு வயிறு
அதை
முழுவதுமாய் நிரப்ப
மூன்று வேளையும்
முழு சாப்பாடு

இரவு இரவியின்
வெளிச்சத்தில்
அன்னமூட்ட
அன்னை
அவளுக்குப் பின்

தலையணை மந்திரங்கள்
தலையில் மையிட
தலைவி ஒருத்தி

பூமிக்குத் துரோகஞ் செய்யும்
கால்களும், உடம்பும்
தங்க
தங்கமான இல்லம்

கொலுசுகளின் ஓசையில்
தூங்கும் இதயத்தை
தூண்டிவிடும் கற்பனை
என

இது போதும் எனக்கு
இத்தனை தேவைகள்
இருக்க
எதற்குத் தேவை
பணம்?

0 ஊக்கங்கள்:

Subscribe