விழுந்து விட்டோம் என
எழுந்திடாதா இருக்கிறோம்?
தொலைத்து விட்டோம் என
துலாவாதா இருக்கிறோம்?
விழுந்த இடத்தில் துலைத்திருப்போம்
தொலைத்த இடத்தில் விழுந்திருப்போம்..

0 ஊக்கங்கள்:

Subscribe