தொலைந்த இடத்தில்

விழுந்து விட்டோம் என
எழுந்திடாதா இருக்கிறோம்?
தொலைத்து விட்டோம் என
துலாவாதா இருக்கிறோம்?
விழுந்த இடத்தில் துலைத்திருப்போம்
தொலைத்த இடத்தில் விழுந்திருப்போம்..

Comments

Popular Posts