கைவிட்டவர்கள்

விடிய விடிய
காத்திருக்கிறாள் இவள்.
முகட்டு வாயில்
முட்டியை வைத்து
விடிந்த பின்னாவது
எச்சில் விழுங்குவாளா?
கோர்த்த நீரை சற்று
பார்த்தவாறு துடைத்தெழ
முயற்சிப்பாள்.
சூரியனாவது இனி
தோன்றுவதாவது?
அவள் கைகளில் ஈரம்
இன்னுமிருக்கிறது அப்படியே!!

Comments

Popular Posts