பாவொத்த பாவை

தூக்கி முன்னிருத்தும் மாரொத்து எழுத்து
ஆக்கித் தருங் கையொத்து சீராம்
நோக்கிப் பாரின் அணியிருப்பின் அழகிருக்கும்
பாவொத்த பாவை இவள்


தூக்கி முன்னிருத்தும் மார் - பெண்களுக்கே உரிய அழகு.... அதுவே எழுத்து....

ஆக்கித் தரும் கை - பெண்களின் கை (பாவை என்று தலைப்பிட்டதால்) சீர்....

நோக்கிப் பாரின் அணியிருப்பின் அழகிருக்கும் - பெண்ணுக்கு கழுத்தில் ஒரு அணிகலன் இருந்தால் எப்படி அழகாய் இருக்குமோ அதே மாதிரி பா'வுக்கு அணி (அணியிலக்கணம்)

பாவும் பாவையும் ஒத்துப் போகிற இவள்.... வேறுயாரு என் தமிழன்னை தான்.........

Comments

Popular Posts