22.1.07

எச்சில்

|

சிலரது எச்சில்கள்
பத்திரிக்கைக்கு
அமிர்தமாகின்றன
எனது வியர்வைகள்
வீணாகிப் போகின்றன,,,,,,,,,,

0 ஊக்கங்கள்:

Subscribe