பிஞ்சே!
பிரித்தியலா சொத்தே!
பிரிய விளக்கே!
ஒளியே
ஒளியின் கதிரே!
ஒளிய விரும்பா சூரியனே!
பஞ்சே!
படுத்துருளும் கனவே!
காரியின் சினமே!
மாரியின் மனமே!
நஞ்சே!
நானுண்ணும் இன்பமே!
பஞ்சமே!
பாதியில் வந்த சொந்தமே!
நெஞ்சமே!
நெஞ்சில் சுமந்த தழும்பே!
மஞ்சமே!
இரவின் இரவியே!
கொஞ்சவும் முடியாத
பேடியடா நான்
என்ன செய்ய?
ஆணாய் பிறந்துவிட்டேன்!!

0 ஊக்கங்கள்:

Subscribe